Verwerkersovereenkomst
Partijen:
1. Hoogeboom VOF t.h.o.d.n. Baantjesmarkt.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75358131 kantoorhoudende te Warmenhuizen, 1749 DL aan de Moorsmeer 4, (hierna: “Baantjesmarkt.nl”) 
en
2. Houder van een zakelijk account bij Baantjesmarkt.nl (hierna: “Accounthouder”) Gezamenlijk te noemen: Partijen

Overwegingen:
A    Baantjesmarkt.nl en Accounthouder zijn een overeenkomst aangegaan voor de toegang tot de gegevens van de bij Baantjesmarkt.nl aangesloten kandidaten voor de vacatures bij Accounthouder. Deze overeenkomst leidt ertoe dat Accounthouder in opdracht van Baantjesmarkt.nl Persoonsgegevens verwerkt en Baantjesmarkt.nl inzage heeft in de Persoonsgegevens van (medewerkers) van Accounthouder.
B    Baantjesmarkt.nl en Accounthouder wensen in deze overeenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Accounthouder vast te leggen overeenkomstig de toepasselijke Privacywetgeving.

1. Partijen zijn het volgende overeengekomen:
1.1 De in deze overeenkomst gebruikte woorden of formuleringen hebben de volgende betekenis:
a    AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
b    Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
c    Werkzoekende: een persoon die zich als werkzoekende hebben ingeschreven bij Baantjesmarkt.nl;
d    Medewerker: een bij Accounthouder aangesloten persoon waarvan Baantjesmarkt.nl Persoonsgegevens verwerkt;
e    Onderliggende Overeenkomst: de overeenkomst tussen Baantjesmarkt.nl en Accounthouder op grond waarvan Accounthouder toegang heeft tot het systeem van Baantjesmarkt.nl en inzage krijgt in de Persoonsgegevens van Werkzoekende en Baantjesmarkt.nl inzage krijgt in Persoonsgegevens van Medewerkers;
f     Overeenkomst: deze verwerkersovereenkomst inclusief bijlagen daarbij;
g    Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die Accounthouder op grond van de Onderliggende Overeenkomst Verwerkt of dient te Verwerken, waarvan het soort persoonsgegevens en de categorieën van Betrokkenen nader zijn gespecificeerd in bijlage 1;
h    Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Verwerking en bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de AVG en de Uitvoeringswet AVG;
i     Uitvoeringswet AVG: Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming);
j    Verwerken/verwerking: alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens;
k    Verwerkingsverantwoordelijke: de partij die het doel en de middelen van de Verwerking bepaalt. Ten aanzien van de Persoonsgegevens van Werkzoekende is Baantjesmarkt Verwerkingsverantwoordelijke, ten aanzien van de Persoonsgegevens van Medewerkers is Accounthouder Verwerkingsverantwoordelijke.

2. Toepasselijkheid
2.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing op iedere Verwerking door Accounthouder of Baantjesmarkt.nl op grond van de Onderliggende Overeenkomst.

3. Verwerking door Accounthouder
3.1 Accounthouder Verwerkt Persoonsgegevens van Werkzoekende, overeenkomstig de instructies en onder de verantwoordelijkheid van Baantjesmarkt.nl en op de wijze vastgelegd in de Onderliggende Overeenkomst.
3.2 Accounthouder Verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van Baantjesmarkt.nl, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
3.3 Accounthouder heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens in opdracht van / verstrekt door Baantjesmarkt.nl en neemt geen beslissingen over het gebruik van deze Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
3.4 Accounthouder stelt Baantjesmarkt.nl onmiddellijk schriftelijk in kennis indien een instructie naar het redelijk oordeel van Accounthouder inbreuk oplevert op de toepasselijke Privacywetgeving.
3.5 Accounthouder stelt op eerste verzoek van Baantjesmarkt.nl alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen.
3.6 Accounthouder dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de toepasselijke Privacywetgeving worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens.
3.7 Accounthouder verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers voor zover dit nodig is voor het verrichten van de diensten op grond van de Onderliggende Overeenkomst.
3.8 Accounthouder mag de Persoonsgegevens enkel buiten Nederland voorafgaande schriftelijke toestemming van Baantjesmarkt.nl. Verwerken met
3.9 Accounthouder zal de Persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig voor de selectie van de Kandidaat verwerken, tenzij Baantjesmarkt.nl hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft gegeven.

4. Verwerking door Baantjesmarkt
4.1 Baantjesmarkt.nl Verwerkt Persoonsgegevens van Medewerkers, overeenkomstig de instructies en onder de verantwoordelijkheid van Accounthouder en op de wijze vastgelegd in de Onderliggende Overeenkomst.
4.2 Baantjesmarkt.nl Verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van Accounthouder, behoudens voor zover daarvan bij deze overeenkomst is afgeweken of op grond van wettelijke verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot verplichtingen uit fiscale wetgeving en verplichtingen aangaande het voeren van een (financiële) administratie door Baantjesmarkt.nl moet worden afgeweken.
4.3 Baantjesmarkt.nl heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens. Een en ander behoudens voor zover dat voor Baantjesmarkt.nl nodig is om haar rechten (door middel van een gerechtelijke procedure) te beschermen.
4.4 Baantjesmarkt.nl stelt Accounthouder onmiddellijk schriftelijk in kennis indien een instructie naar het redelijk oordeel van Baantjesmarkt.nl inbreuk oplevert op de toepasselijke Privacywetgeving en/of de Overeenkomst.
4.5 Baantjesmarkt.nl verschaft Accounthouder op diens verzoek de informatie die nodig is om de nakoming van in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen.
4.6 Baantjesmarkt.nl spant zich in om de voorwaarden die op grond van de toepasselijke Privacywetgeving worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens na te leven.
4.7 Baantjesmarkt.nl verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers voor zover dit nodig is voor het verrichten van de diensten op grond van de Onderliggende Overeenkomst, inclusief de administratieve verwerking daarvan.
4.8 Baantjesmarkt.nl mag de Persoonsgegevens enkel buiten de Europese Economische Ruimte (EER) Verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van Accounthouder.
4.9 Baantjesmarkt.nl zal de Persoonsgegevens niet langer dan 2 jaar verwerken na het vervallen van de Onderliggende Overeenkomst, tenzij Accounthouder hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft gegeven of de verwerking nodig is om aan verplichtingen richting de Belastingdienst te kunnen voldoen of haar rechten te kunnen beschermen.
4.10Accounthouder gaat hierbij akkoord met en geeft toestemming in algemene zin, als bedoeld in lid 2 van artikel 28 AVG, voor toekomstige uitbreidingen van het personeelsbestand bij Baantjesmartk.nl en het laten verrichten van Verwerkingen door andere c.q. nieuwe medewerkers van Baantjesmarkt.nl.

5. Verstrekking Persoonsgegevens aan derden
5.1 Partijen zullen geen Persoonsgegevens aan derden verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat Verwerker in dat geval Verwerkingsverantwoordelijke binnen 24 uur na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om Verwerkingsverantwoordelijke zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.
5.2 Indien Verwerker van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van Verwerkingsverantwoordelijke. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.
5.3 Hetgeen bepaald in artikel 5.1 en 5.2 is niet van toepassing op de reguliere verstrekking door Baantjesmarkt.nl van Persoonsgegevens van Medewerkers aan de Belastingdienst.

6. Verzoeken van Betrokkenen
6.1 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in kennis te stellen van alle verzoeken die rechtstreeks van Betrokkenen zijn ontvangen met betrekking tot de rechten van Betrokkenen op grond van de toepasselijke Privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot verzoeken tot inzage, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking of overdracht van de Persoonsgegevens. Verwerker geeft aan een dergelijk verzoek alleen gevolg indien Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.
6.2 Verwerker handelt alle verzoeken om inlichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.

7. Medewerking Verwerker
7.1 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke medewerking verlenen bij het nakomen van de verplichtingen om: (i) verzoeken van Betrokkenen met betrekking tot de uitoefening van rechten van Betrokkenen op grond van de toepasselijke Privacywetgeving te beantwoorden; (ii) passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen; (iii) datalekken te melden aan toezichthouder en de betrokkenen; (iv) een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren, indien gewenst of verplicht; (v) de toezichthouder te raadplegen voorafgaand aan een Verwerking de een hoog risico met zich meebrengt.

8. Inschakelen derden door Verwerker
8.1 Verwerker mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke een derde inschakelen bij de uitvoering van deze Overeenkomst, onder de voorwaarden die Verwerkingsverantwoordelijke daarbij stelt. Indien een derde na schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke wordt ingeschakeld om ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, zal Verwerker aan deze derde bij overeenkomst minstens dezelfde verplichtingen inzake de Verwerking en bescherming van Persoonsgegevens opleggen als de verplichtingen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst. Verwerker is in alle opzichten verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen en laten van derden die zij in het kader van deze Overeenkomst inschakelt.
8.2 Accounthouder verleent hierbij toestemming, als bedoeld in artikel 8.1, voor de verstrekking van de Persoonsgegevens door Baantjesmarkt.nl aan derden voor zover dat nodig is voor de (financiële) administratie, waaronder het innen van vorderingen op Accounthouder, en om technische systemen (waaronder maar niet beperkt tot de website van Baantjesmarkt.nl) te laten functioneren.

9. Geheimhouding
9.1 Verwerker zal de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke strikt geheim houden, waarbij zij minstens eenzelfde mate van zorg zal betrachten als die, die zij ten aanzien van de bescherming van haar eigen informatie van zeer vertrouwelijke aard in acht neemt. Verwerker zal de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke niet openbaar maken, distribueren, verstrekken, of op andere wijze bekend maken aan andere personen dan haar werknemers die van de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke kennis moeten kunnen nemen voor hun werkzaamheden voor Verwerker en zal deze werknemers pas toegang geven tot de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke, nadat zij zijn geïnformeerd over het vertrouwelijke karakter van de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker legt het in deze Overeenkomst bepaalde ook aan haar werknemers op.

10. Meldplicht datalekken
10.1 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 72 uur nadat Verwerker ervan kennis heeft gekregen, in kennis te stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens.
10.2 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in ieder geval informatie te verstrekken over het volgende: (i) de aard van de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen in kwestie; (ii) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens en, bij benadering, het aantal getroffen Persoonsgegevens in kwestie; (iii) de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen; en (iv) de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele negatieve gevolgen van de inbreuk.
10.3 Verwerker erkent dat Verwerkingsverantwoordelijke onder omstandigheden wettelijk verplicht is om een inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Persoonsgegevens die Verwerker verwerkt, aan Betrokkenen en/of autoriteiten te melden. Een dergelijke melding door Verwerkingsverantwoordelijke zal nimmer als tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst of Onderliggende Overeenkomst of anderszins als onrechtmatige handeling worden beschouwd.
10.4 Verwerker zal alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade van een inbreuk op de beveiliging te beperken en zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan Betrokkenen en/of autoriteiten.
10.5 De in artikel 10.1, 10.2 is alleen op Baantjesmarkt.nl van toepassing indien Baantjesmarkt op grond van de relevante bepalingen uit de AVG, en bijbehorende regelgeving en officiële documenten, gehouden is om, vanwege de impact van het datalek op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van Betrokkenen, Betrokkenen te informeren over een datalek.

11. Beveiligingsmaatregelen en inspectie
11.1 Verwerker zal conform artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook gelet op de aard, de omvang, context en verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's die Verwerking van de Persoonsgegevens die Verwerker Verwerkt met zich meebrengen voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen.
11.2 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke te informeren indien een van de beveiligingsmaatregelen wijzigt.
11.3 Verwerker staat toe dat Verwerkingsverantwoordelijke de naleving van de beveiligingsmaatregelen door Verwerker inspecteert of dat op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke de gegevensverwerkingsfaciliteiten van Verwerker door een door Verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd in verband met de verwerkingsactiviteiten die onder deze Overeenkomst vallen ('de Inspectie'). De Inspectie wordt uitgevoerd door een onderzoeksinstantie, die naar het redelijk oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke neutraal en deskundig is. Verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor een op de onderzoeksinstantie rustende geheimhoudingplicht van haar bevindingen tegenover derden.
11.4 Verwerkingsverantwoordelijke zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de Inspectie betalen, met inbegrip van redelijke door Verwerker gemaakte interne kosten.
11.5 Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker een exemplaar van het rapport van de Inspectie verstrekken.
11.6 Vanwege het relatief geringe belang van de Verwerking door Baantjesmarkt.nl in opdracht van Accounthouder is het Accounthouder slechts toegestaan om de in artikel 11.3 en 11.4 bedoelde inspecties te laten verrichten indien de bij Baantjesmarkt.nl aanwezige soortgelijke inspectierapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Overeenkomst door Baantjesmarkt.nl. De door Accounthouder geïnitieerde inspectie vindt voorts twee weken na voorafgaande aankondiging door Accounthouder, en maximaal eens per jaar plaats.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Alle verwerkingen door Baantjesmarkt.nl vinden plaats onder verantwoordelijkheid van Accounthouder. Baantjesmarkt.nl is niet aansprakelijk voor schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Baantjesmarkt.nl. In het geval Baantjesmarkt.nl aansprakelijk is jegens Accounthouder of Belanghebbende is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Baantjesmarkt.nl wordt uitgekeerd of anders is de aansprakelijkheid van Baantjesmarkt.nl beperkt tot een bedrag ter hoogte van 15% van het factuurbedrag over de afgelopen zes maanden. Aansprakelijkheid van Baantjesmarkt.nl vanwege gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot: omzet- of winstderving en reputatieschade, is uitgesloten.
12.2 Accounthouder is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit of verband houdend met het niet-nakomen van deze Overeenkomst dan wel handelen in strijd met de toepasselijke Privacywetgeving.
12.3 Accounthouder vrijwaart Baantjesmarkt.nl tegen aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen, in verband met het toerekenbaar tekortschieten van Accounthouder in de nakoming van de Overeenkomst of overtreding door Accounthouder van de toepasselijke Privacywetgeving en zal alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) en schade van Baantjesmarkt.nl vergoeden.

13. Beëindiging
13.1 De Overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het moment dat de Onderliggende Overeenkomst eindigt.
13.2 Onverminderd andersluidende schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker in geval van beëindiging van de Overeenkomst onverwijld alle aan haar ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren en alle digitale kopieën van Persoonsgegevens vernietigen en aan Verwerkingsverantwoordelijke verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerker een zelfstandige wettelijke verplichting van Verwerker het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de Persoonsgegevens door Verwerker verbiedt of beperkt zal zij Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of vernietiging kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke de wettelijke verplichting (gedeeltelijke) vernietiging van de Persoonsgegevens door Verwerker toelaat zal Verwerker daartoe op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld overgaan. Is Verwerkingsverantwoordelijke van oordeel dat vernietiging niet mag plaatsvinden, dan zal zij Verwerker daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Verwerker garandeert in dat geval de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens jegens Verwerkingsverantwoordelijke en zal de Persoonsgegevens niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.
13.3 Niettegenstaande hetgeen bepaald in artikel 13.2 behoudt Baantjesmarkt.nl zich het recht voor om de Persoonsgegevens van Medewerkers na afloop van de Overeenkomst te bewaren om aan haar verplichtingen richting de Belastingdienst te voldoen, een (financiële) administratie te kunnen voeren en om haar rechten jegens Accounthouder of derden te beschermen.

14. Overdracht rechten en plichten
14.1 Deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen door Verwerker niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke.

15. Deelbaarheid
15.1 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

16. Totstandkoming Overeenkomst, toepasselijkheid recht en geschillen
16.1 Door akkoord te gaan met de Overeenkomst raken Baantjesmarkt.nl en Accounthouder daaraan gebonden. Accounthouder verklaart rechtsgeldig te zijn vertegenwoordigd bij het sluiten van deze Overeenkomst.
16.2 Nederlands recht is van toepassing op deze Overeenkomst.
16.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van Baantjesmarkt.nl