Privacy Policy ten aanzien van Werkzoekenden

Bij Baantjesmarkt.nl hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.


Contactgegevens:

Website:     www.baantjesmarkt.nl
Adres:          Moorsmeer 4
Postcode:    1749 DL Warmenhuizen
Email:           info@baantjesmarkt.nl


Verwerking van persoonsgegevens


Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. Deze persoonsgegevens zijn altijd door u of door een derde met uw toestemming aan ons verstrekt. Het betreffen volgende persoonsgegevens:

- voor- en achternaam,
- geslacht,
- geboortedatum,
- adresgegevens,
- telefoonnummer,
- e-mailadres,
- werkervaring en competenties,
- opleiding(en) en behaalde certificaten,
- beeltenis.

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

- uitvoering van de overeenkomst met u,
- u op de hoogte te houden van interesse van werkgevers,
- verzenden van nieuwsbrieven,
- om aan de verplichtingen richting overheidsorganen, zoals de Belastingdienst, te kunnen voldoen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens


De pasfoto die u eventueel bij ons aanlevert gebruiken wij – net als alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt – alleen om aan onze verplichtingen aan u te voldoen, namelijk om u voor te stellen aan geschikte potentiële werkgevers. Door akkoord te gaan met deze privacy policy gaat u ook daar uitdrukkelijk mee akkoord.

Wij controleren de persoonsgegevens die u verstuurt niet en we kunnen dus ook niet beoordelen of u bijzondere persoonsgegevens in ons systeem plaatst. Het is echter niet ons doel om bijzondere persoonsgegevens te verwerken en we willen u dan ook vragen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld over gezondheid, etnische afkomst en religieuze, politieke en/of seksuele voorkeur, met ons te delen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van diegene met het ouderlijk gezag. Door persoonsgegevens ter verwerking aan ons aan te bieden verklaart u ten minste 16 jaar oud te zijn of voor de verwerking toestemming te hebben van ouders of andere personen met het ouderlijk gezag. Als we constateren dat een persoon in ons bestand jonger is dan 16 jaar en voor de verwerking niet is ingestemd door een persoon met het ouderlijk gezag dan verwijderen we de persoonsgegevens.

Mocht u aanwijzingen hebben dat wij zonder toestemming van de bevoegde persoon persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 verwerken, neem dan contact met ons op via info@baantjesmarkt.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.


Onze website, www.baantjesmarkt.nl


Bij de werking van onze website denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Deze cookies worden bij het eerste bezoek aan onze website als een klein tekstbestand opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De analytische cookies zijn afkomstig van Google analytics en worden door Google binnen de Europese economische ruimte (EER), en eventueel in de Verenigde Staten, geanonimiseerd. De cookies worden vervolgens altijd geanonimiseerd bewaard.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Via de instellingen van de gebruikte browser kunnen cookies worden verwijderd. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het verwijderen of weigeren van cookies kan echter wel afbreuk doen aan het gebruiksgemak van de website.


Bewaartermijn van persoonsgegevens


Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij na afloop van de overeenkomst met of toestemming van u maximaal 2 jaar. Dit doen we voor uw gemak. Door uw persoonsgegevens twee jaar te bewaren is het niet nodig om telkens persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u binnen twee jaar waarbinnen wij uw persoonsgegevens bewaren wederom akkoord gaat met onze privacy policy kunnen wij uw gegevens vanaf dat moment wederom voor twee jaar bewaren. Om aan onze verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen, bewaren wij onze financiële administratie, en de daarin opgenomen persoonsgegevens 7 jaar of zoveel langer als de belastingdienst vereist.


Beveiliging van persoonsgegevens

Baantjesmarkt.nl heeft de onderstaande maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

- computersystemen en servers zijn altijd up-to-date en voorzien van de laatste beveiligingspatches,
- de medewerkers die inzage hebben in persoonsgegevens zijn gebonden aan geheimhouding van persoonsgegevens,
- persoonsgegevens worden niet via onbeveiligde kanalen verzonden.

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via info@baantjesmarkt.nl. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij verwerkersovereenkomsten om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.


Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: info@baantjesmarkt.nl. Wij zullen deze zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens ook van u afkomstig is, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.


Overig

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerd besluitvormingsproces aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor u kan hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Baantjesmarkt.nl