Algemene (gebruiks)voorwaarden Werkzoekenden www.baantjesmarkt.nl
1. Partijen

1. Baantjesmarkt.nl: Hoogeboom VOF, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75358131, gevestigd te Warmenhuizen aan de Moorsmeer 4 (1749 DL), Werkzoekende van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Baantjesmarkt.nl:
Website: www.Baantjesmarkt.nl.
Email: info@Baantjesmarkt.nl.
Btw-identificatienummer: 8602.51.962.B.01
3. Werkzoekende: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, een werkzoekende of andere bezoeker van de website van Baantjesmarkt.nl die geen Werkgever is; de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten en/of goederen van Baantjesmarkt.nl.
4. Werkgever: de entiteit die een onderneming of bedrijf voert, een in Nederland actieve (toekomstige) werkgever; (potentiële) aanbieders van vacatures, al dan niet, via Baantjesmarkt.nl. 

2. Toepasselijkheid
1. Baantjesmarkt.nl verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van de website en elk aanbod van Baantjesmarkt.nl en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die Baantjesmarkt.nl en Werkzoekende met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Werkzoekende worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Baantjesmarkt.nl bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Baantjesmarkt.nl is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en inclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Alle opgaven van Baantjesmarkt.nl van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van de te publiceren profielen en communicatie of andere te leveren goederen of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in de gepubliceerde profielen of communicatie respectievelijk het geleverde, leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Baantjesmarkt.nl.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Baantjesmarkt.nl.
5. Een door deze voorwaarden gereguleerde rechtsverhouding komt tot stand op het moment dat Werkzoekende een account heeft aangemaakt op de website van Baantjesmarkt.nl, waarbij Werkzoekende deze voorwaarden heeft geaccepteerd. Deze voorwaarden zijn alsdan onder andere van toepassing op iedere overeenkomst die Werkzoekende direct en indirect via dit account sluit. Die nadere overeenkomsten komen tot stand op het moment nadat Werkzoekende een voldoende bepaalbaar digitaal aanbod heeft aanvaard en Baantjesmarkt.nl deze aanvaarding digitaal heeft bevestigd ofwel nadat Baantjesmarkt.nl, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
6. Baantjesmarkt.nl is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen Werkzoekende en Werkgever of derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Baantjesmarkt.nl speelt hierbij geen enkele rol.

4. Account
1. Het is Werkzoekende alleen toegestaan om zelf een persoonlijk account aan te maken of door een derde met de autorisatie van Werkzoekende.
2. Het is Werkzoekende niet toegestaan een account aan te maken en gebruik te maken van de diensten van Baantjesmarkt.nl zolang hij/zij minderjarig is en daarvoor geen toestemming heeft gekregen van zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
3. Elke account dient de identiteit van Werkzoekende te beschrijven. Gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. Werkzoekende mag derhalve geen fictieve personage creëren of een andere identiteit vertegenwoordigen.
4. Bij het aanmaken van een account is het niet toegestaan om een naam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.
5. Het is niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van profielen of communicatie of het afnemen van andere aangeboden goederen en diensten. Werkzoekende is verantwoordelijk voor elk gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van Werkzoekende, via het account van Werkzoekende wordt gebezigd. Werkzoekende is verplicht om al het onbevoegde gebruik van het account van Werkzoekende zo spoedig mogelijk aan Baantjesmarkt.nl te melden.
6. Baantjesmarkt.nl behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een account te weigeren of een bestaand account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld bij schending van deze voorwaarden of andere huisregels van Baantjesmarkt.nl.
7. Het is de Werkzoekende niet toegestaan meer dan één (1) account aan te vragen of te beheren. Het is de Werkzoekende verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Baantjesmarkt.nl de aanvraag van een Werkzoekende voor een account heeft geweigerd of een account na registratie heeft opgeheven.
8. De Werkzoekende kan zijn account laten opheffen indien hij niet langer van de diensten van Baantjesmarkt.nl gebruik wenst te maken. De Werkzoekende dient dit per e-mail aan Baantjesmarkt.nl kenbaar te maken onder opgave van zijn inloggegevens.
9. Door de Werkzoekende geplaatste content wordt bij de opheffing van het account niet automatisch verwijderd. De verantwoordelijkheid voor het verwijderen of op verzoek laten verwijderen ligt bij de Werkzoekende. Indien Werkzoekende de content niet verwijderd of laat verwijderen, heeft Baantjesmarkt.nl een voortdurend gebruiksrecht onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in deze algemene gebruiksvoorwaarden.
10. Baantjesmarkt.nl heeft het recht het account van de Werkzoekende op te heffen en alle geplaatste content te verwijderen indien de Werkzoekende gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn inloggegevens. Daarnaast heeft Baantjesmarkt.nl het recht om het account en/of de overeenkomst met Werkzoekende met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:
a) Aan Werkzoekende (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Werkzoekende in staat van faillissement wordt verklaard, Werkzoekende een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Werkzoekende onder curatele of bewind wordt gesteld.
b) Op enig moment blijkt dat Werkzoekende onjuiste informatie heeft verstrekt of Baantjesmarkt.nl op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de identiteit en persoonlijke eigenschappen van Werkzoekende.
c) Werkzoekende deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt.
d) Indien Baantjesmarkt.nl twijfelt aan de integriteit en betrouwbaarheid van Werkzoekende of aan de capaciteit voor het verrichten van gezochte werk. Dit laatste doet zich in elk geval voor indien Baantjesmarkt.nl van een Werkgever een klacht ontvangt over Werkzoekende.
11. Baantjesmarkt.nl is niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de Werkzoekende in verband met het opheffen van een account op welke reden dan ook.

5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Werkzoekende stelt Baantjesmarkt.nl in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. Werkzoekende verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Baantjesmarkt.nl.
2. Baantjesmarkt.nl zal het profiel of communicatie zo spoedig mogelijk online zetten en zichtbaar maken. Termijnen jegens Baantjesmarkt.nl zijn niet fataal, waardoor Werkzoekende Baantjesmarkt.nl altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. Het staat Baantjesmarkt.nl vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

6. Vertoning, wijziging en gebruik van de website en het profiel
1. Baantjesmarkt.nl is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven profielen om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, overtreding van wettelijke of contractuele regels en voorwaarden, dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Baantjesmarkt.nl. Wanneer profielen worden geweigerd of verwijderd omdat deze niet voldoen aan de inhoudelijke eisen uit deze voorwaarden, heeft Baantjesmarkt.nl het recht om administratiekosten van € 49,- bij Werkzoekende in rekening te brengen en te verrekenen met eventueel tegoed.
2. Baantjesmarkt.nl behoudt zich het recht voor de inhoud, vorm en het formaat van profielen te allen tijde en naar eigen inzicht te wijzigen zonder dat Werkzoekende recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met dat profiel gemoeide prijs; dit wordt derhalve nimmer gezien als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
3. Baantjesmarkt.nl behoudt zich het recht voor de indeling van de website (incl. zoekopties et cetera) te allen tijde en naar eigen inzicht te wijzigen zonder dat Werkzoekende recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met zijn profiel gemoeide prijs; dit wordt derhalve nimmer gezien als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
4. Baantjesmarkt.nl spant zich er voor in het profiel te publiceren gedurende de gehele overeengekomen publicatieperiode. Baantjesmarkt.nl garandeert echter niet dat het profiel ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat de uitgave te allen tijde toegankelijk is. Baantjesmarkt.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het profiel (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van de website of het profiel of communicatie. Eventueel onderhoud wordt zoveel mogelijk in de nachtelijke uren van 00.00 – 06.00 uitgevoerd.
5. Het is verboden om, zonder toestemming, namens een derde een profiel te plaatsen en/of te solliciteren voor een vacature.

7. Inhoud van het profiel en communicatie
1. Profielen en communicatie(teksten) die door Werkzoekende op www.Baantjesmarkt.nl. worden geplaats, al dan niet in de chatfunctie, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen:
a. De titel en de tekst dienen de inhoud van het profiel en communicatie juist en helder te beschrijven.
b. De titels en de tekst van het profiel en communicatie mogen alleen in het Nederlands of Engels zijn opgesteld.
c. De titels en de tekst van het profiel en communicatie mogen alleen in correct taalgebruik worden opgesteld. Het is niet toegestaan om kwetsend of schunnig taalgebruik of scheldwoorden te bezigen.
d. De titel en de tekst van het profiel en communicatie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
e. In het profiel en communicatie mogen slechts titulatuur en functiebenamingen worden gebruikt die zijn erkend of in het Nederlands spraakgebruik gangbaar zijn.
f. De tekst, eigenschappen, competenties, ervaringen en afbeeldingen in het profiel en communicatie dienen overeen te komen met de persoon van Werkzoekende. Het is niet toegestaan om een omschrijving bij een profiel of communicatie te plaatsen die geen betrekking heeft op de persoon van Werkzoekende, bijvoorbeeld een verkeerde leeftijd of scholing.
g. Het is niet toegestaan om alle soorten van discriminerende teksten te schrijven op de website. Hieronder worden in elke geval, maar niet uitsluitend, verstaan, discriminatie van rassen, sexe, seksuele voorkeuren, huidskleur en geloof.
h. Het is Werkzoekende niet toegestaan om zichzelf in het profiel of communicatie met anderen te vergelijken.
i. Het is niet toegestaan een disclaimer in het profiel of communicatie op te nemen.
j. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks. Het is in profielen en communicatie niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites met advertenties/profielen voor vacatures.
k. Het is niet toegestaan een profiel of communicatie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
l. In ieder account mag slechts één profiel worden aangeboden.
m. Het profiel en communicatie mag geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden. Ook mag de inhoud geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
n. Het is niet toegestaan een profiel of communicatie te plaatsen waarin arbeid wordt aangeboden die in strijd is met de wet of openbare orde.
2. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere (nagenoeg) identieke profielen op www.Baantjesmarkt.nl. geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde profiel in meer dan één account tegelijk op www.Baantjesmarkt.nl aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke profielen te plaatsen.
3. Ter controle op de naleving van de overeengekomen voorwaarden en het bewaken van de kwaliteit is Baantjesmarkt.nl gerechtigd om communicatie tussen accounts te monitoren.

8. Bedragen en vergoeding
1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen redelijk en billijk.
2. Voor het aanmaken van een account en daarmee gebruikmaken van de aangeboden faciliteiten is Werkzoekende geen vergoeding verschuldigd.

9. Beëindiging van de overeenkomst
1. Baantjesmarkt.nl heeft het recht de toegang tot het account te ontzeggen en/of de overeenkomst met Werkzoekende met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:
a) Aan Werkzoekende (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Werkzoekende in staat van faillissement wordt verklaard, Werkzoekende een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Werkzoekende onder curatele of bewind wordt gesteld.
b) Op enig moment blijkt dat Werkzoekende onjuiste informatie heeft verstrekt of Baantjesmarkt.nl op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de identiteit en persoonlijke eigenschappen van Werkzoekende.
c) Werkzoekende deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Werkzoekende aan Baantjesmarkt.nl verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats.
3. Werkzoekende heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen een online, via de website, gesloten overeenkomst te herroepen. Behoudens andersluidende afspraken stemt Werkzoekende er in dat geval uitdrukkelijk mee in dat Baantjesmarkt.nl direct begint met de uitvoering van de overeenkomst, derhalve nog tijdens de herroepingstermijn. Deze toestemming heeft gevolgen voor de afwikkeling van een eventuele ontbinding. Werkzoekende verklaart bovendien uitdrukkelijk afstand te doen van het herroepingsrecht in het geval Baantjesmarkt.nl de overeenkomst reeds is nagekomen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Werkzoekende Baantjesmarkt.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk via de website of e-mail) op de hoogte stellen van haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om Werkzoekende haar mededeling betreffende haar uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als Werkzoekende de overeenkomst herroept, ontvangt Werkzoekende met betrekking tot die specifieke dienst alle betalingen die Werkzoekende tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van Werkzoekende haar keuze voor een andere wijze van levering dan de door Baantjesmarkt.nl geboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Baantjesmarkt.nl op de hoogte is gesteld van Werkzoekende haar beslissing de overeenkomst te herroepen, van Baantjesmarkt.nl terug. Baantjesmarkt.nl betaalt Werkzoekende terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Werkzoekende de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Werkzoekende uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal Werkzoekende voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
4. Het in het vorige lid genoemde ontbindingsrecht bestaat voor zolang de dienst nog niet volledig is nagekomen. Werkzoekende gaat ermee akkoord dat wanneer zij na aanvang van de uitvoering gebruik maakt van het herroepingsrecht tijdens de herroepingstermijn, Baantjesmarkt.nl aan Werkzoekende een evenredige vergoeding in rekening mag brengen voor de door Baantjesmarkt.nl reeds verrichte uitvoering.

10. Aansprakelijkheid
1. Baantjesmarkt.nl staat niet in voor de kwaliteit en de kwantiteit van de weergave van een het profiel en communicatie op de website.
2. Werkzoekende is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het profiel en communicatie en vrijwaart Baantjesmarkt.nl – in en buiten rechte - voor eventuele aanspraken van derden in deze jegens haar.
3. Werkzoekende draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de inhoud van het profiel en communicatie, ongeacht hoe Werkzoekende deze aanlevert.
4. Werkzoekende staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Baantjesmarkt.nl en/of derden. Baantjesmarkt.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van een profiel of communicatie inclusief foto- en/of ander beeldmateriaal. Werkzoekende vrijwaart Baantjesmarkt.nl zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden in verband met de inhoud van het profiel en communicatie van Werkzoekende, bijvoorbeeld in het geval van schending van intellectueel eigendomsrechten van derden.
5. Baantjesmarkt.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het profiel en communicatie.
6. Baantjesmarkt.nl is bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht het profiel en communicatie aan te passen, de duur van de publicatie te verlengen of de verkoopprijs te crediteren, zonder dat Werkzoekende daarnaast enig recht kan doen gelden op welke (schade)vergoeding dan ook.
7. Mocht Baantjesmarkt.nl onverwijld jegens Werkzoekende aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Baantjesmarkt.nl gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders tot € 1.500,-.
8. Aansprakelijkheid van Baantjesmarkt.nl reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
9. Baantjesmarkt.nl staat niet in voor uitlatingen, handelingen of prestaties van Werkgevers, al dan niet middels haar website. Baantjesmarkt.nl is, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, geen partij bij de overeenkomst die Werkzoekende met een Werkgever sluit. Baantjesmarkt.nl biedt derhalve geen garanties voor de kwantiteit of kwaliteit van de leveringen (producten of diensten) of (tijdige) nakoming van andere verplichtingen van Werkgever of andere derden. Alle aanspraken en andere geschillen dienen zij onderling op te lossen. De inhoud van een overeenkomst tussen Werkzoekende en een derde, zoals een Werkgever, kan andere en/of aanvullende voorwaarden bevatten, dan zoals aanvankelijk is weergeven op Baantjesmarkt.nl. De daadwerkelijke voorwaarden dienen partijen derhalve zelfstandig te onderhandelen en overeen te stemmen. Teksten op Baantjesmarkt.nl van derden, zoals een Werkgever, gelden derhalve niet als een onherroepelijk juridisch aanbod/aanvaarding.
10. De website van Baantjesmarkt.nl bevat urls/links naar websites van Werkgevers en andere derden. Deze doorverwijzingsmogelijkheden worden geboden als faciliteit en hebben niet de kwalificatie van aanbeveling door Baantjesmarkt.nl. Baantjesmarkt.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de content van de gelinkte websites of voor het handelen en nalaten van deze derden.
11. Baantjesmarkt.nl past in beginsel geen censuur toe en is in beginsel niet actief in het screenen van de content van haar website (profielen en communicatie et cetera) die geplaatst wordt door derden. Werkzoekende aanvaardt alle risico’s die verband houden met alle contacten met derden die via de website van Baantjesmarkt.nl tot stand komen. Werkzoekende is gehouden alle gepubliceerde content zelfstandig te verifiëren. Baantjesmarkt.nl behoudt uitdrukkelijk wel het recht de profielen en communicatie te monitoren vanwege kwaliteitscontrole en naleving van de overeengekomen voorwaarden.
12. Art 7:408 BW is in de overeenkomst uitgesloten.

11. Privacy en Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsaanspraken op de content van de website, zoals ontwerpen, afbeeldingen, video’s, teksten, cv’s, software, geluidsbestanden, komen toe aan Baantjesmarkt.nl. Derden mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die intellectueel eigendommen deze niet commercieel gebruiken of anderszins vermenigvuldigen.
2. Het is Werkzoekende niet toegestaan om software in te zetten om gegevens van de website van Baantjesmarkt.nl te verzamelen en te verwerken.
3. Het is Werkzoekende niet toegestaan om aan Werkzoekenden of Werkgevers ongevraagde post of e-mails, of andere spam, te versturen, ongevraagd op te bellen of op enig andere wijze te contacteren met als doen om producten en/of diensten van haar zelf of derden aan te prijzen of te verkopen.
4. Werkzoekende garandeert dat zij de website en alle daarmee samenhangende producten, diensten en bescheidenen/documentatie, gebruikt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom en privacybescherming.
5. Werkzoekende wordt uitdrukkelijk verzocht haar persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te beschermen. Baantjesmarkt.nl verzoekt Werkzoekende niet zondermeer iedere persoonlijke informatie, zoals wachtwoorden, kopie van identiteitsbewijzen of IBAN-nummers, aan derden, zoals een Werkgever, te verstrekken. Werkzoekende is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen doordat zij gegevens aan derden verstrekt.
6. Bij het aanmaken van het account dient Werkzoekende akkoord te gaan met een verwerkersovereenkomst in het kader van de verplichtingen van partijen op grond van privacywetgeving. Werkzoekende kan op ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst. Het maken van bezwaar en het daardoor zullen staken van de verwerking door Baantjesmarkt.nl, geeft Baantjesmarkt.nl het recht de overeenkomst te ontbinden.
7. Alle gegevens kunnen door Baantjesmarkt.nl nadat zij geanonimiseerd zijn, worden gebruikt voor promotie-, trainings- en advies- of statistische doeleinden. Alle gegevens worden na verwijdering, om welke reden dan ook, geanonimiseerd bewaard en mogelijk gebruikt.
8. Indien Werkzoekende in strijd met dit artikel handelt, verbeurt Baantjesmarkt.nl een direct en volledig opeisbare boete van EUR. 5.000,- per overtreding en EUR. 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt. De hiervoor genoemde boete laat onverlet de gehoudenheid van Werkzoekende tot betaling van een volledige schadevergoeding aan Baantjesmarkt.nl indien de schade meer mocht belopen dan gemeld boetebedrag.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Baantjesmarkt.nl is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Werkzoekende is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Baantjesmarkt.nl.
2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Baantjesmarkt.nl gevestigd is, onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Baantjesmarkt.nl gevestigd is, onderhevig is.