Algemene (gebruiks)voorwaarden werkgevers www.baantjesmarkt.nl
1. Partijen
1. Baantjesmarkt.nl: Hoogeboom VOF, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75358131, gevestigd te Warmenhuizen aan de Moorsmeer 4 (1749 DL), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Baantjesmarkt.nl: Website: www.Baantjesmarkt.nl. Email: info@Baantjesmarkt.nl. Btw-identificatienummer: 8602.51.962.B.01
3.Werkgever: de entiteit die een onderneming of bedrijf voert, een in Nederland actieve (toekomstige) werkgever; de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten en/of goederen van Baantjesmarkt.nl.
4. Werkzoekende: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, een werkzoekende of andere bezoeker van de website van Baantjesmarkt.nl die geen Werkgever is.

2. Toepasselijkheid
1. Baantjesmarkt.nl verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van de website en elk aanbod van Baantjesmarkt.nl en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Werkgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Baantjesmarkt.nl bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Baantjesmarkt.nl is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Alle opgaven van Baantjesmarkt.nl van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van de te publiceren profielen en communicatie of andere te leveren goederen of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in de gepubliceerde profielen en communicatie respectievelijk het geleverde, leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Baantjesmarkt.nl.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Baantjesmarkt.nl.
5. Een door deze voorwaarden gereguleerde rechtsverhouding komt tot stand op het moment dat Werkgever een account heeft aangemaakt op de website van Baantjesmarkt.nl. Deze voorwaarden zijn alsdan onder andere van toepassing op iedere overeenkomst die Werkgever direct en indirect via dit account sluit. Die nadere overeenkomsten komen tot stand op het moment nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Baantjesmarkt.nl een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Baantjesmarkt.nl, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
6. Baantjesmarkt.nl is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen Werkgever en Werkzoekende of derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Baantjesmarkt.nl speelt hierbij geen enkele rol.

4. Account
1. Het is een natuurlijk persoon alleen toegestaan om zelf een Werkgeversaccount aan te maken met toestemming van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van Werkgever.
2. Elke account dient de entiteit van Werkgever te beschrijven. Gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. Werkgever mag derhalve geen fictieve personage creëren of een andere entiteit vertegenwoordigen.
3. Bij het aanmaken van een account is het niet toegestaan om een naam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.
4. Het is niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van profielen en communicatie of het afnemen van andere aangeboden goederen en diensten. Werkgever is verantwoordelijk voor elk gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van Werkgever, via het account van Werkgever wordt gebezigd. Werkgever is verplicht om al het onbevoegde gebruik van het account van Werkgever zo spoedig mogelijk aan Baantjesmarkt.nl te melden.
5. Baantjesmarkt.nl behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een account te weigeren of een bestaand account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld bij schending van deze voorwaarden of andere huisregels van Baantjesmarkt.nl. Baantjesmarkt.nl behoudt zich evenwel dit recht in het geval de identiteit van de onderneming van Werkgever niet past binnen de ethiek van Baantjesmarkt.nl. In dat laatste geval is Werkgever geen aanvullende vergoeding verschuldigd.
6. Het is de Werkgever niet toegestaan meer dan één (1) account aan te vragen of te beheren. Het is de Werkgever verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Baantjesmarkt.nl de aanvraag van een Werkgever voor een account heeft geweigerd of een account na registratie heeft opgeheven.
7. De Werkgever kan zijn account laten opheffen indien hij niet langer van de diensten van Baantjesmarkt.nl gebruik wenst te maken. De Werkgever dient dit per e-mail aan Baantjesmarkt.nl kenbaar te maken onder opgave van zijn inloggegevens.
8. Door de Werkgever geplaatste content wordt bij de opheffing van het Account niet automatisch verwijderd. De verantwoordelijkheid voor het verwijderen of op verzoek laten verwijderen ligt bij de Werkgever. Indien Werkgever de content niet verwijderd of laat verwijderen, heeft Baantjesmarkt.nl een voortdurend gebruiksrecht onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in deze algemene gebruiksvoorwaarden.
9. Baantjesmarkt.nl heeft het recht het account van de Werkgever op te heffen en alle geplaatste content te verwijderen indien de Werkgever gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn inloggegevens. Daarnaast heeft Baantjesmarkt.nl het recht om het account en/of de overeenkomst met Werkgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:
a) Aan Werkgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Werkgever in staat van faillissement wordt verklaard, Werkgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Werkgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
b) Op enig moment blijkt dat Werkgever onjuiste informatie heeft verstrekt of Baantjesmarkt.nl op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de identiteit en persoonlijke eigenschappen van Werkgever.
c) Werkgever deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt.
d) Indien Baantjesmarkt.nl twijfelt aan de integriteit, betrouwbaarheid, kwaliteit of juiste behandeling van personeel van/door Werkgever. Dit laatste doet zich in elk geval voor indien Baantjesmarkt.nl van een Werkzoekende een klacht ontvangt over Werkgever.
10. Baantjesmarkt.nl is niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de Werkgever in verband met het opheffen van een account op welke reden dan ook.

5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Werkgever stelt Baantjesmarkt.nl in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. Werkgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Baantjesmarkt.nl.
2. Baantjesmarkt.nl zal het profiel of communicatie zo spoedig mogelijk online zetten en zichtbaar maken. Termijnen jegens Baantjesmarkt.nl zijn niet fataal, waardoor Werkgever Baantjesmarkt.nl altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. Het staat Baantjesmarkt.nl vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

6. Vertoning, wijziging en gebruik van het account, de website en communicatie
1. Baantjesmarkt.nl is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven accounts en communicatie om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, overtreding van wettelijke of contractuele regels en voorwaarden, dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Baantjesmarkt.nl. Wanneer accounts of communicatie worden geweigerd of verwijderd omdat deze niet voldoen aan de inhoudelijke eisen uit deze voorwaarden, heeft Baantjesmarkt.nl het recht om administratiekosten van € 49,- bij Werkgever in rekening te brengen en dit te verrekenen met eventueel tegoed.
2. Baantjesmarkt.nl behoudt zich het recht voor de inhoud, vorm en het formaat van het account en communicatie te allen tijde en naar eigen inzicht te wijzigen zonder dat Werkgever recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met het account en communicatie gemoeide prijs; dit wordt derhalve nimmer gezien als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
3. Baantjesmarkt.nl behoudt zich het recht voor de indeling van de website (incl. zoekopties et cetera) te allen tijde en naar eigen inzicht te wijzigen zonder dat Werkgever recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met het account en communicatie gemoeide prijs; dit wordt derhalve nimmer gezien als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
4. Baantjesmarkt.nl spant zich er voor in het account en communicatie te publiceren gedurende de gehele overeengekomen publicatieperiode. Baantjesmarkt.nl garandeert echter niet dat het account en communicatie ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat de uitgaven/functies te allen tijde toegankelijk is. Baantjesmarkt.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het account en communicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van de website of het account en communicatie. Eventueel onderhoud wordt zoveel mogelijk in de nachtelijke uren van 00.00 – 06.00 uitgevoerd.
5. Baantjesmarkt.nl kan alle accounts en communicatie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Door het plaatsen van het account en communicatie verstrekt Werkgever Baantjesmarkt.nl automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om het account en communicatie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Werkgever garandeert bevoegd te zijn om deze licentie te verstrekken.
6. Werkgever mag zijn account en communicatie niet gebruiken om te bepalen of consumenten in aanmerking komen voor enig financieel product of financiële dienstverlening.
7. Het is verboden om namens een derde een het account en communicatie te plaatsen.
8. Tenzij anders overeengekomen is het Werkgever maximaal toegestaan om 10 Werkzoekenden per week te benaderen, ongeacht of de benadering een succesvolle vervulling van een vacature oplevert.

7. Inhoud van het account en communicatie
1. Het account en communicatie die door Werkgever op www.Baantjesmarkt.nl. worden geplaats, al dan niet via de chatfunctie, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen:
a. De titel en de tekst dienen de inhoud van de het account en communicatie juist en helder te beschrijven.
b. De titels en de tekst van het account en communicatie mogen alleen in het Nederlands of Engels zijn opgesteld.
c. In de titel of de tekst van het account en communicatie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming die de vacature aanbiedt. Het noemen van andere handelsnamen is niet toegestaan.
d. De tekst, salaris, functie-eigenschappen en afbeeldingen in het account en communicatie dienen overeen te komen met de aangeboden vacature. Het is niet toegestaan om een omschrijving bij een account en communicatie te plaatsen die geen betrekking heeft op de aangeboden vacature, bijvoorbeeld een omschrijving van een andere vacature.
e. Het is niet toegestaan om in het account en communicatie alleen een deel van het salaris te vermelden.
f. De titel en de tekst van het account en communicatie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
g. In de titel en tekst van het account en communicatie mag slechts een functienaam van de vacature worden gebruikt die is erkend of in het Nederlands spraakgebruik gangbaar is.
h. In het account en communicatie mag enkel de website van Werkgever worden opgenomen. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks. Het is in het account en communicatie niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites met advertenties voor vacatures.
i. De vacature mag alleen in de tekst van het account en communicatie met andere vacatures worden vergeleken en niet in de titel(s). De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van de vacature.
j. Het is niet toegestaan een disclaimer in het account en communicatie op te nemen.
k. Het is niet toegestaan een account en communicatie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
l. Het is niet toegestaan om alle soorten van discriminerende teksten te schrijven op de website. Hieronder worden in elke geval, maar niet uitsluitend, verstaan, discriminatie van rassen, sexe, seksuele voorkeuren, huidskleur en geloof.
m. Het account en communicatie mag geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden. Ook mag de inhoud geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, behoudens rechtsgeldige toestemming.
n. Het is niet toegestaan een vacature te plaatsen waarin arbeid worden gevraagd die in strijd is met de wet of openbare orde.
o. In ieder account en communicatie mag slechts één vacature worden aangeboden. Het is dus niet toegestaan vacatures van meer dan één (bedrijfs)locatie of meer dan één functie in één vacature aan te bieden.
2. Indien de vacature die in het account en communicatie wordt aangeboden, is vervuld, dient de vacature te worden verwijderd.
3. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke vacatures op www.Baantjesmarkt.nl geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om dezelfde vacature in meer dan één acount tegelijk op www.Baantjesmarkt.nl. aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke vacatures of meerdere advertenties voor dezelfde vacature te plaatsen.
4. Ter controle op de naleving van de overeengekomen voorwaarden en het bewaken van de kwaliteit is Baantjesmarkt.nl gerechtigd om communicatie tussen accounts te monitoren.

8. Prijzen en betaling
1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient Werkgever het verschuldigde honoraria in zijn geheel direct voorafgaand aan de aanvang van de levering van de dienst of het product te hebben voldaan, middels de aangeboden betalingsmethode. Wanneer op factuur wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn en in een ander geval van verzuim is Baantjesmarkt.nl gerechtigd om iedere prestatie voor de duur van de tekortkoming op te schorten. Ook is Baantjesmarkt.nl terstond gerechtigd om Werkgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Baantjesmarkt.nl is het Werkgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

9. Beëindiging van de overeenkomst
1. Baantjesmarkt.nl heeft het recht de toegang tot het account te ontzeggen en/of de overeenkomst met Werkgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:
a) Werkgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baantjesmarkt.nl ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan Werkgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Werkgever in staat van faillissement wordt verklaard, Werkgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Werkgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
c) Op enig moment blijkt dat Werkgever onjuiste informatie heeft verstrekt of Baantjesmarkt.nl op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de bedrijfsvoering van Werkgever.
d) Werkgever deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Werkgever aan Baantjesmarkt.nl verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats.

10. Aansprakelijkheid
1. Baantjesmarkt.nl staat niet in voor de kwaliteit en de kwantiteit van de weergave van een account of communicatie op de website of anders.
2. Werkgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het account of communicatie en vrijwaart Baantjesmarkt.nl – in en buiten rechte - voor eventuele aanspraken van derden in deze jegens haar.
3. Werkgever staat er voor in dat digitaal aangeleverde content veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Baantjesmarkt.nl en/of derden. Baantjesmarkt.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van het account of communicatie inclusief foto- en/of ander beeldmateriaal. Werkgever vrijwaart Baantjesmarkt.nl zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden in verband met de inhoud van het account of communicatie van Werkgever.
4. Werkgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van het account of communicatie, ongeacht hoe Werkgever deze aanlevert.
5. Baantjesmarkt.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het account of communicatie.
6. Baantjesmarkt.nl is bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht het account of communicatie aan te passen, de publicatie te verlengen of de kosten te crediteren, zonder dat Werkgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke (schade)vergoeding dan ook.
7. Mocht Baantjesmarkt.nl onverwijld jegens Werkgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Baantjesmarkt.nl gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders tot de hoogte van het eventuele honorarium van de schadeveroorzakende gebeurtenis, te vermeerderen met 50%.
8. Aansprakelijkheid van Baantjesmarkt.nl reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
9. Baantjesmarkt.nl staat niet in voor uitlatingen, handelingen of prestaties van Werkzoekenden, al dan niet middels haar website. Baantjesmarkt.nl is, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, geen partij bij de overeenkomst die Werkgever met een Werkzoekende sluit. Alle aanspraken en andere geschillen dienen zij onderling op te lossen. De inhoud van een overeenkomst tussen Werkgever en een derde, zoals een Werkzoekende, kan andere en/of aanvullende voorwaarden bevatten, dan zoals aanvankelijk is weergeven op Baantjesmarkt.nl. De daadwerkelijke voorwaarden dienen partijen derhalve zelfstandig te onderhandelen en overeen te stemmen. Teksten op Baantjesmarkt.nl van derden, zoals een Werkzoekende, gelden derhalve niet als een onherroepelijk juridisch aanbod/aanvaarding.
10. De website van Baantjesmarkt.nl bevat urls/links naar (socialmedia)websites van Werkzoekenden en andere derden. Deze doorverwijzingsmogelijkheden worden geboden als faciliteit en hebben niet de kwalificatie van aanbeveling door Baantjesmarkt.nl. Baantjesmarkt.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de content van de gelinkte websites of voor het handelen en nalaten van deze derden.
11. Baantjesmarkt.nl past in beginsel geen censuur toe en is in beginsel niet actief in het screenen van de content van haar website (accounts of communicaties, et cetera) die geplaatst wordt door derden. Werkgever aanvaardt alle risico’s die verband houden met alle contacten met derden die via de website van Baantjesmarkt.nl tot stand komen. Werkgever is gehouden alle gepubliceerde content zelfstandig te verifiëren. Baantjesmarkt.nl behoudt uitdrukkelijk wel het recht de profielen en communicatie te monitoren vanwege kwaliteitscontrole en naleving van de overeengekomen voorwaarden.
12. Art 7:408 BW is in de overeenkomst uitgesloten.

11. Privacy en Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsaanspraken op de content van de website, zoals ontwerpen, afbeeldingen, video’s, teksten, cv’s, software, geluidsbestanden, komen toe aan Baantjesmarkt.nl. Derden mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die intellectueel eigendommen deze niet commercieel gebruiken of anderszins vermenigvuldigen.
2. Het is Werkgever niet toegestaan om software in te zetten om gegevens van de website van Baantjesmarkt.nl te verzamelen en te verwerken.
3. Het is Werkgever niet toegestaan om aan Werkzoekenden ongevraagde post of e-mails, of andere spam, te versturen, ongevraagd op te bellen of op enig andere wijze te contacteren met als doen om producten en/of diensten van haar zelf of derden aan te prijzen of te verkopen.
4. Werkgever garandeert dat zij de website en alle daarmee samenhangende producten, diensten en documentatie, gebruikt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom en privacybescherming.
5. Bij het aanmaken van het account dient Werkgever akkoord te gaan met een verwerkersovereenkomst in het kader van de verplichtingen van partijen op grond van privacywetgeving. Werkgever kan op ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst. Het maken van bezwaar en het daardoor zullen staken van de verwerking door Baantjesmarkt.nl, geeft Baantjesmarkt.nl het recht de overeenkomst te ontbinden.
6. Alle gegevens kunnen door Baantjesmarkt.nl nadat zij geanonimiseerd zijn, worden gebruikt voor promotie-, trainings- en advies- of statistische doeleinden. Alle gegevens worden na verwijdering, om welke reden dan ook, geanonimiseerd bewaard en mogelijk gebruikt.
7. Indien Werkgever in strijd met dit artikel handelt, verbeurt Baantjesmarkt.nl een direct en volledig opeisbare boete van EUR. 5.000,- per overtreding en EUR. 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt. De hiervoor genoemde boete laat onverlet de gehoudenheid van Werkgever tot betaling van een volledige schadevergoeding aan Baantjesmarkt.nl indien de schade meer mocht belopen dan gemeld boetebedrag.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Baantjesmarkt.nl is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Werkgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Baantjesmarkt.nl.
2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Baantjesmarkt.nl gevestigd is, onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Baantjesmarkt.nl gevestigd is, onderhevig is.